Jsme na Facebooku! Chcete-li sledovat aktuální dění, sledujte nás tam.


Jestřábník je nestátní nezisková organizace, jejímž cílem je dlouhodobá systematická ochrana cenných přírodních lokalit v okolí Roztok a Únětic. Těch je mnoho, ale jsou dlouhodobě zanedbávány a hrozí jejich degradace a zánik. 

Jestřábník založili lidé, kteří se v letech 2014 až 2015 podíleli na realizaci pilotních ochranářských projektů v okolí Roztok a ve zdárně nastartované péči o lokality chtějí pokračovat.

Věnujeme se několika základním oblastem:

Ochrana přírody a krajiny

Chráníme a obnovujeme cenné prvky v krajině, které současně slouží jako útočiště mnoha vzácným druhům rostlin a živočichů. Snažíme se podporovat rozmanitost krajiny, které v dnešní době mizí. Předmětem naší činnosti jsou především teplomilné stepi, což je nejvíce ohrožený ekosystém v Čechách, a ovocné sady a aleje.
  • Obnovujeme třešňový sad na Holém vrchu ve spolupráci s obcí Únětice.
  • Dáváme nový život starým sadům. Historické pastevní a polní sady osázené vysokokmennými stromy rychle mizí. A s nimi mizí i staré a místní odrůdy ovocných stromů, jedinečné biotopy, střípky v mozaice krajiny a část její paměti. Spolu se spolkem Na ovoce a dalšími jsme se přidali k těm, kteří tento trend chtějí zvrátit.
  • Provádíme managementy cenných území, což je odborný název pro terénní práce zvláště na stepích, sadech a dalších místech.
  • Paseme. Pastva hospodářských zvířat utvářela krajinu po tisíce let a podílela se na vzniku druhotných bezlesí hostících mnoho z chráněných a ohrožených druhů. Vracíme kozy a ovce do krajiny a tak pomáháme ochraně stanovišť těchto druhů.
  • Pomáháme ostatním. Máme za sebou mnohaletou zkušenost s pastevními managementy a díky spolupráci s Na ovoce a dalšími i s péčí o krajinotvorné sady a aleje. Jsme schopni konzultovat vhodnost, předpoklady a přínosy pastvy a dalších opatření v kajině, stejně tak rádi poradíme ohledně krajinotvorných ovocných stromů.

Vzdělávání aneb EVVO

Nabízíme programy pro školy a jiné dětské kolektivy.

Farma

Hlavním produktem naší práce je ochrana přírody a krajiny, ale není to to jediné, co vzniká.
Sezónně nabízíme houně a kožky, jehňata a chovné berany.

Individuální a firemní dobrovolnictví

Dáváme lidem možnost přiložit ruku k dílu a podílet se na práci k rozmanitosti naší krajiny.